Referenties

“De geest is bij de geboorte als een schone lei, die beschreven wordt door de wereld van ervaring.”- John Locke

Referentie OPOCK (Openbaar Primair Onderwijs Capelle en Krimpen a/d IJssel)

“De heer Nix is bij OPOCK interim-bestuurder geweest in een periode van ruim 4 maanden. In deze periode heeft hij het strategisch beleidsplan voor de periode 2016/2020 vorm gegeven in samenwerking met directies en GMR. Daarnaast heeft hij het directieoverleg, in overleg met het CvB, naar tevredenheid opnieuw vorm gegeven. Hij heeft daarbij laten zien direct inzetbaar en productief te kunnen zijn.

Aangezien de heer Nix betrokken is bij de reïntegratie van de bestuurder, vroeg dat voortdurende afstemming van taken en herverdeling. Hij heeft zich hierin loyaal opgesteld. Zijn inzet voor OPOCK is weliswaar van korte duur geweest, doch intensief. In de laatste fase van zijn voorzitterschap van de stuurgroep VOCA-OPOCK (samenwerking basisonderwijs en voortgezet onderwijs) heeft hij zich kunnen focussen op het opstellen en in samenhang brengen van de noodzakelijke documenten voor de fusie.

Hij heeft de organisatie met zijn frisse en accurate blik een ruime stap verder gebracht.”

Coby van Deursen, Voorzitter Raad van Toezicht OPOCK

Tot 1 januari 2016

Referentie bestuur stichting OPOCK

De heer Nix is vanaf 1 september tot 31 december 2015 gevraagd door de RvT van de Stichting OPOCK de bestuurlijke taken van de voorzitter over te nemen vanwege ziekte en hem weer goed te herpositioneren tijdens zijn re-integratie Tot 25 oktober is de heer Bas Nix voorzitter van het CvB geweest, daarna, na de re-integratie van de voorzitter, toegevoegd als lid van het CvB.

De heer Nix had als hoofdtaken:

-Herpositioneren van de voorzitter van het CvB.

-Initiëren, uitzetten vorming en schrijven van het strategisch beleidsplan met concrete doelen.

-Invoeren nieuwe overlegstructuur tussen directies en CvB.

-Opstellen van een sluitende concernbegroting 2016

-Aanspreekpunt RvT

-Voorzitter van de fusiestuurgroep  PO en VO

De heer Nix heeft binnen korte tijd een meer professionele cultuur binnen het stafbureau en bij de directeuren weten te bewerkstelligen. De begroting is met draagvlak nu sluitend en de verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in organisatie.

Daarnaast heeft de heer Nix een belangrijke rol gespeeld bij de fusie tussen de Stichting OPOCK en het IJsselcollege. Niet alleen is de mission statement  ‘een gelukkig kind op een fantastische school’ is overgenomen, ook  als voorzitter van de stuurgroep heeft de heer Nix alle fusie documenten inhoudelijk opgesteld en met goed gevolg langs gemeenten, de beide raden van toezicht en medezeggenschapsraden geloosd.

De heer Nix is een zeer ervaren en bekwame bestuurder, waarvoor onze dank

Met vriendelijke groet,

De heer F.E. Peze (M.E.S.)

College van Bestuur

 

Bas Nix is als interim manager Shared Service Centre verbonden geweest aan ROC Rijn IJssel. Hij was mijn direct leidinggevende. Ik heb Bas als zeer betrouwbaar, correct, accuraat, resultaatgericht, kundig en uitermate betrokken ervaren. Hij stelde zich op als mensgerichte manager waarbij hij ook analytisch en systematisch te werk ging. Een prima combinatie die duidelijkheid verschaft en respectvol is naar zijn collega’s. Afspraak is afspraak past bij Bas waarbij hij maatwerk en oog voor de mensen met en voor wie hij werkt nooit uit het oog verliest. Bas is zeer goed in staat vernieuwingen vorm te geven, te begeleiden en te doen landen in complexe organisaties waarin meerdere belangen tegelijkertijd gediend moeten worden. Zijn bedrijfseconomische en organisatorische vaardigheden zijn uitstekend. Hij geeft goede feedback aan zijn collega’s en staat zelf ook open voor feedback. Als leidinggevende stelt hij zich op als coach en klankbord. Tegelijkertijd weet hij beslissingen te nemen en knopen door te hakken daar waar nodig.

 

R de R

Manager Voortijdig Schoolverlaten regio Arnhem en eigenaar Romy de Rijk training, coaching & loopbaanadvies

Bestuurlijke kwaliteiten

De heer Nix heeft in de periode dat hij als lid van het College van Bestuur (CvB) werkte bij de Politieacademie (voorheen LSOP), met onder andere de portefeuille bedrijfsvoering, een prominente rol gespeeld in het op orde brengen van de bestuurlijke structuur na een periode van onrust en chaos ten aanzien van leiderschap binnen de Politieacademie. Samen met de overige leden van het CvB heeft hij de organisatie richting gegeven en de koers uitgezet. Belangrijke resultaten in deze periode, die het resultaat waren van zijn interventies en inbreng, zijn: de onderhandeling met het departement en feitelijke implementatie van het nieuwe vergoedingensysteem, bedrijfsvoering onder control, de ontwikkeling en de implementatie van het strategisch huisvestingsplan, de gewijzigde relatie met het ministerie van BZK, professionalisering van het personeelsbeleid, inrichting van een shared service centre.

Leidinggevende vaardigheden

In deze periode was de heer Nix mijn direct leidinggevende, hij in de rol als lid van het CvB en ik in de rol als directeur van het Centraal Examenbureau Politie en later als directeur van het Intern Service Bureau. Hij had een uitstekend gevoel voor de mate van autonomie die een medewerker nodig had en aankon. Wat ik als plezierig heb ervaren was het feit dat als ik afspraken met hem maakte deze ook werden nagekomen. Er was sprake van wederzijds belang en daardoor ook van tweerichtingsverkeer. In die jaren heeft hij mij in zijn rol als coach veel bijgebracht.

Persoonlijke stijl

De heer Nix had een zeer eigen stijl. Een gevleugeld begrip dat heden ten dage nog wordt gebruikt was: “lean en mean” soms afgewisseld met “sober en doelmatig”. Hij zocht altijd naar alternatieven waardoor het kostentechnisch minder impact had op de organisatie bij gelijkblijvende kwaliteit. Hij was voor mij altijd bereikbaar. Hij was altijd direct en zeer duidelijk in zijn standpunten. Hij had altijd behoefte om transparant en eerlijk te zijn en zijn overwegingen bij besluiten die door hem werden genomen te legitimeren. Hij is zakelijk, invoelend en ontvankelijk voor kritiek.

Bijdrage in genoemde functie

Kijkend naar het door u geschetste profiel van de directeur Bedrijfsvoering kan ik u alleen maar zeggen: alle door u gevraagde aspecten kunt u bij de heer Nix terugvinden. Op alle terreinen heeft hij zowel binnen de Politieacademie als in de jaren daarna diverse aspecten opgepakt. Als u zegt met name versterking te zoeken op de onderdelen financiën en personeel dan zijn dit onderdelen die bij de heer Nix in zeer goede handen zullen zijn.

Competenties met betrekking tot de functie

Zoals in het voorgaande beschreven: veel van de door u gevraagde competenties zijn voor mij herkenbaar.

  • Ik heb hem leren kennen als direct en duidelijk. Hij neemt besluiten, echter wel binnen de afgesproken kaders, maar durft ook moedige besluiten te nemen.
  • Hij heeft een duidelijke visie, spreekt deze ook uit, ontwikkelt deze waar mogelijk en noodzakelijk en is daarin consistent.
  • Strategisch handelen. Ook al is hij direct en duidelijk, de heer Nix is in staat strategisch te opereren. Dit heb ik gezien in zijn relatie naar de Raad van Toezicht, naar het departement en de korpsen.
  • Sturen op resultaat. De heer Nix was sterk in zijn control functie, introduceerde binnen de Politieacademie o.a. de begrippen planning en control cyclus, managementrapportages, benchmarking en het werken met dashboards.
  • De heer Nix is in staat mensen te stimuleren om zaken op te pakken of zich te ontwikkelen en ik heb gemerkt dat hij dit ook met plezier deed.
  • Gelet op de turbulente organisatie waar de heer Nix tot toetrad (chaos in leiderschap en bedrijfsvoering) en de resultaten die hij in de jaarna heeft bereikt, blijkt dat een goed gevoel had voor de organisatie en hoe deze te veranderen.
  • Bij de komst van de heer Nix was de Politieacademie in zwaar weer. Een dreiging vanuit het departement met opheffen van de Politieacademie was duidelijk aanwezig. De heer Nix is er in geslaagd om in samenwerking met zijn collega CvB leden en de directeuren deze dreiging af te wenden. De relatie met de korpsen werd in deze periode ook weer aangehaald. Het was duidelijk dat hij ook oog had voor de belangen van de andere partij.
  • Samenwerken is een thema dat in de genen zit van de heer Nix, het is een deel van hemzelf en hij stimuleert ook anderen om dit te doen.
  • Samenbindend leiderschap. De heer Nix is in staat mensen te binden en te boeien. Hij bleek in staat met mensen met verschillende inzichten samen te brengen.

M.H.G. van I

Directeur Concern Ondersteunende Dienst Politieacademie

___________________________________________________________________

Het doet me genoegen om u enige informatie te kunnen verstrekken over de geschiktheid en bekwaamheid van de heer Bas Nix voor de functie van directeur bedrijfsvoering in de rechtbank Zwolle-Lelystad. Mijn opmerkingen zijn gebaseerd op een intensieve samenwerking met Bas Nix gedurende plus/minus vier jaar. In die periode was hij verantwoordelijk voor het totale terrein van de bedrijfsvoering binnen de Politieacademie, zowel als leidinggevende als bestuurder, zijnde lid van het College van Bestuur. In mijn eigen rol als hoofd P & O heb ik gedurende een deel van die tijd aan Bas Nix als aanspreekpunt in het College van Bestuur verantwoording mogen afleggen.

Bas Nix is een integer en zeer betrokken bestuurder, die als voorbeeld de waarden van de organisatie consistent voorleeft en uitdraagt. Hij beschikt over veel strategisch inzicht en een uitermate scherp analytisch vermogen. Mede daardoor is hij in staat om zaken snel en doeltreffend te analyseren. Vanwege die scherpte en snelheid moet hij er alert op zijn dat collega’s in zijn omgeving daarin voldoende mee kunnen komen. Hij houdt zich en anderen aan gemaakte afspraken. Met een sterke focus op de realisatie van beleid, houdt hij tegelijkertijd rekening met de mogelijkheden van mensen in de organisatie om de beoogde doelen te realiseren. Dat doet hij met een toegankelijke houding en een gepaste afstemming op de aanwezige diversiteit in de organisatie.

Bas Nix staat voor de zaken die van wezenlijk belang zijn in de organisatie. Hij durft impopulaire standpunten in te nemen, wetende dat dit hem niet altijd in dank zal worden afgenomen. Hij koppelt een sterke resultaatgerichtheid aan vasthoudendheid en overtuigingskracht, en waar nodig een gezonde portie geduld (als hij ervan overtuigd is dat daartoe reden bestaat).

In de persoonlijke omgang is hij collegiaal en toont hij belangstelling voor mensen en hun aspiraties/vraagstukken. Daarbij investeert hij in heldere communicatie over de te volgen richting en de daarbij geldende wederzijdse verwachtingen. Hij stelt kwalitatief hoge eisen, maar is te allen tijde bereid om te spreken over het realiteitsgehalte daarvan.

Bereidheid tot zelfreflectie en een leergierige houding zijn persoonlijke kenmerken.

Kijkend naar de profielschets en de functie-informatie van de aangeboden functie, valt op dat er sterke overeenkomsten zijn met de ervaring die Bas Nix heeft opgedaan, zowel bij de Politieacademie als eerder in zijn loopbaan. De brede verantwoordelijkheid voor het hele Picofah gebied; bestuurlijke verantwoordelijkheid in een collegiaal opererend bestuur van een middelgrote organisatie van overwegend professionals; opereren in een in het oog springend veld van relevante maatschappelijke dienstverlening; een initiërende en sturende rol bij de totstandkoming van goede ondersteunende processen die aan de effectiviteit en efficiëntie van de primaire dienstverlening bijdragen; een actieve rol in een complexe politiek-bestuurlijke context; en functioneren als enige bestuurder van buiten het betreffende beroepenveld (in dit geval de rechtspraak, eerder de politie). In al deze hoedanigheden heeft Bas Nix naar mijn oordeel de Politieacademie uitstekende diensten bewezen.

Bas Nix heeft bewezen een grote hoeveelheid gelijktijdige opdrachten aan te kunnen. Bij de Politieacademie heeft hij naast majeure nieuwbouw- en renovatieprojecten ondermeer sturing gegeven aan fundamentele reorganisaties, de financiële dienstverlening grondig verbeterd, bijgedragen aan de totstandkoming van informatiemanagement, planning en control tot ontwikkeling gebracht en de eindverantwoordelijkheid gedragen voor de totstandkoming en uitvoering van HRM-beleid. In een context waar vernieuwing, resultaat, samenwerking en persoonlijke waardering zichtbaar en voelbaar op prijs wordt gesteld, zal Bas Nix met veel motivatie, energie en daadkracht te werk gaan. Dat gaat gepaard met relativeringsvermogen en gevoel voor humor.

Aan de inherente spanning tussen professionele kwaliteit en de noodzaak van efficiëntie/kwantitatieve doelstellingen/afgestemde processen is hij duidelijk gewend. Die spanning heerst ook binnen de Politieacademie. Bas Nix heeft bewezen evenwichtig met deze spanning om te kunnen gaan. Daarbij gaat hij kritische discussies met professionals, die eventueel een eenzijdige nadruk leggen op professionele kwaliteit, zonder voldoende oog voor kosten en efficiëntie, niet uit de weg.

Gelet op zijn kennis en ervaring zal Bas Nix naar mijn oordeel uitstekend in staat zijn om de gewenste versterking op het terrein van financiën en personeel te bieden. Vooral wat betreft financiën, waar hij langer de eindverantwoordelijke leiding heeft gehad, heeft de Politieacademie veel aan hem te danken. Zijn effectieve onderhandelingen met ministeries, de verbetering van de financiële processen en de beperking van niet-essentiële uitgaven zijn hiervan voorbeelden.

J de B directeur P&O Politieacademie

_______________________________________________________________________________________

Relatie

De heer Nix was lid van het uit drie leden bestaande College van Bestuur van het toenmalige LSOP, Politie Onderwijs en Kenniscentrum. In het college bekleedde hij de portefeuille beheer en bedrijfsvoering. Daarbij waren, binnen het kader van een ingrijpend revitaliseringproces van het LSOP, zijn primaire aandachtsgebieden

. het moderniseren en professionaliseren van de financieel-economische bedrijfsvoering,

waaronder de ontwikkeling van een effectieve planning- en control cyclus;

. het ontwerpen van een volstrekt nieuw bekostigingssysteem voor het politieonderwijs,

. het conceptueel ontwikkelen en implementeren van de informatie en

communicatiefunctie en

. de zorg voor materiële zaken en huisvesting, waaronder een ingrijpend

herhuisvestingproject.

Bestuurlijke kwaliteiten en leidinggevende vaardigheden

De heer Nix heeft getoond over bestuurlijke competenties te beschikken. Hij was in staat complexe organisatie- en veranderingsthema’s in hun juiste context te plaatsen en in samenwerking met medewerkers conceptuele ontwikkelingen in gang te zetten en af te ronden en ook de resultaten, na besluitvorming, te implementeren. Zijn stijl van leidinggeven kenmerkte zich door

. het aangeven van heldere kaders,

. het bieden van ruimte aan en stimuleren van zijn directe medewerkers,

. het sterk gefocust zijn op resultaat zonder de professionele standaards uit het oog te

verliezen.

In het college van bestuur speelde de heer Nix een effectieve rol; hij stond voor zijn verantwoordelijkheden en invalshoek.

Het spreekt voor zich dat er conflicterende belangen/invalshoeken waren met de andere leden van het college en zijn portefeuille die onvermijdelijk de invalshoek van de bewaking van financiële kaders, beheersing van werkprocessen e.d. representeerde.

In dat bestuurlijke proces wist hij de verschillende invalshoeken op waarde te schatten, zonder zijn eigen verantwoordelijkheid los te laten. Hij droeg constructief bij aan de collegiale besluitvorming.

Punt van aandacht was wel het schatten en in sommige situaties als onvermijdelijk accepteren, van algemeen bestuurlijke dan wel politieke omstandigheden die de haalbaarheid van zijn professionele opvatting blokkeerden.

Als voorbeeld: de heer Nix had, vanuit professioneel perspectief, moeite met een departementale afwijzing op politieke gronden, van een verdedigbare en gewenste aanpak van een bepaald vraagstuk.

Competenties van de heer Nix

Vakmatige professionaliteit

Was in staat zijn professionele rol intern en extern op een effectieve wijze te vervullen.

Gaf blijk van zijn deskundigheid op de verschillende aandachtsgebieden binnen zijn portefeuille.

De heer Nix wist de bedrijfsvoeringsprocessen te herstructureren, de LSOP rol t.a.v. de bekostiging in te vullen, een Shared Service Bedrijf te ontwikkelen en te implementeren in een tijd dat het gehele productenpakket ingrijpend vernieuwd werd.

Integriteit

Is sterk punt; neemt heldere standpunten in waarbij aspecten als transparantie en ethische voorwaarden centraal staan en ook worden geëxpliciteerd en geen sprake is van ‘mitsen en maren’.

Overtuigingskracht

Presenteert opvattingen duidelijk en onderbouwt die. Verdedigt zijn mening in debat met derden maar staat ook open voor de reacties van zijn gesprekspartners. Is in staat te luisteren en de inbreng van anderen in zijn oordeelvorming te betrekken.

Probleemanalyse

Is zeker in staat complexe vraagstukken te herkennen en goed te analyseren. Behoudt overzicht en aandacht voor de relevante punten.

Omgevingsbewustzijn

Toont regelmatig goed op de hoogte te zijn van de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en die op waarde te schatten.

Hij kan die opvattingen ook vertalen en aan wenden in de context waarin hij zich bevindt.

Besluitvaardigheid

Is in staat besluiten te nemen en zijn standpunten in te brengen en te verdedigen.

Sociaal-communicatief

Heeft aandacht voor medewerkers en collega’s en is in staat hen waar nodig te begeleiden en te corrigeren. Nodigt hen ook uit om feed-back te geven op eigen functioneren. Functioneerde effectief in intervisiegroepen.

Ter illustratie: de heer Nix heeft een intervisiegroep opgericht binnen het Directieteam van het LSOP waarin ook het college anticipeerde.

Hij heeft als voorzitter van een gezamenlijke werkgroep met de korpsen en BZK een voorstel voorbereid ten behoeve van de verdeling van het collectieve budget voor het bekostigde onderwijs.

Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Is goed/uitstekend

Werktempo en inzet

Is hoog. Hij is ook steeds bereid en beschikbaar bijdragen te leveren.

  1. D. IJ Voorzitter College van Bestuur Politieacademie

_____________________________________________________________________________________________________

aanbeveling

Reacties zijn gesloten.